Algemene verkoopsvoorwaarden e-boetiek

Algemene verkoopsvoorwaarden e-boetiek

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 16 december 2015.

1. Identiteit

Europ’Aventure

rue Aux Minières 2
B-6900 Marche-en-Famenne
Téléphone : +32(0)479 24 51 80

Ondernemingsnummer : BE 0427 613 414
BTW-nummer : BE 0427 613 414
Rekeningnummer : BE28 3601 1301 6120

2. Toepassing van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

2.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds Europ’Aventure en anderzijds elke fysieke of juridische persoon die een aankoop wenst te doen op de website van Europ’Aventure, hierna ‘de Klant’ genaamd.

2.2. De Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren het verkoopproces tussen Europ’Aventure en de Klant, de modaliteiten met betrekking tot de bestelling, betaling en levering van het bestelde product.

2.3. De bevestiging van de bestelling en dus van de aankoop van een of meerdere producten impliceert de volledige aanvaarding van de hier beschreven Algemene Verkoopsvoorwaarden, het feit perfect van deze op de hoogte te zijn en af te zien van andere voorwaarden.

2.4. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele tijd dat de website online is.

2.5. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor zijn Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bestellingen die voor de wijziging werden afgesloten zijn niet onderworpen aan deze wijziging.

3. Op de website te koop aangeboden producten www.europaventure.be

3.1. De online te koop aangeboden producten zijn: kaarten, boeken, topo-gidsen, roadbooks, dragers. Deze zijn toegankelijk via de rubriek ‘Boeken & Kaarten’.

3.2. Deze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad dit toelaat.

3.3. De voor de producten getoonde afbeeldingen zijn zo illustratief mogelijk; een perfecte gelijkenis kan nochtans mogelijk niet geboden worden door de betreffende afbeelding.

4. Een rekening openen

4.1. De Klant die wenst een bestelling te plaatsen op de website verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en over de volledige juridische bevoegdheid te beschikken of titularis te zijn van en ouderlijke toelating om over te gaan tot bestellen op de website op het moment van het doorgeven van de bestelling.

4.2. Een onbevoegde persoon mag op geen enkele wijze een bestelling plaatsen via de website. Het raadplegen van de website et de erdoor aangeboden diensten gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.

4.3. De gebruiker die zich wenst in te schrijven op de website en een van de online aangeboden producten wenst aan te kopen moet een rekening aanmaken op de website door het invullen van de volgende verplichte velden: achternaam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.

4.4. Het openen van een rekening op de website www.europaventure.be geeft de Klant toegang tot de functionaliteiten van de website en het bestellen van een of meer producten. In geval van verlies van het wachtwoord kan de Klant een e-mail versturen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’. De Klant zal een nieuw wachtwoord ontvangen. De Klant kan zijn rekening en zijn persoonlijke gegevens wijzigen wanneer en als hij/zij dit wenst via de rubriek ‘Mijn rekening’.

4.5. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn/haar wachtwoord.
Daarom stemt de klant ermee in om redelijke stappen te ondernemen om te voorkomen dat anderen het wachtwoord verkrijgen en x per e-mail of telefoon te waarschuwen als het wachtwoord niet meer vertrouwelijk is.

5. Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn prijzen in euro, btw inbegrepen rekening houdend met het op de dag van de bestelling geldend tarief.
Elke wijziging van tarieven kan een weerslag hebben op de prijzen van de bestelde producten.

5.2. De opgegeven prijzen zijn exclusief transport- en leveringskosten.

5.3. De op de dag van de bestelling opgegeven prijzen zijn van toepassing. Europ’Aventure behoudt zich niettemin het recht voor de op de website opgegeven prijzen te allen tijde te wijzigen.

5.4. De promoties op de producten zijn enkel geldig binnen de geldigheidsduur van de betreffende promotie en van de voorraad.

5.5. De prijs voor het transport hangt af van het gewicht van de bestelling en wordt berekend via de website.

6. Bestelling, bevestiging, levering

6.1. Bestelling

6.1.1. Op de website www.europaventure.be:, de Klant kiest op de website het (de) product(en) en de gewenste hoeveelheid. Deze keuze wordt geregistreerd in het Aankoopmandje. De Klant kan dit openen via de tab ‘Aankoopmandje’.

6.1.2. In het Aankoopmandje en door te klikken op ‘Bestellen’, kan de Klant de vijf stappen volgen om de bestelling af te ronden:

– Samenvatting: vat de voor de bestelling gekozen producten samen.
– Identificeer u: verbinding via de informatie van de rekening van de klant (gebruikersnaam en wachtwoord)
– Leverings- en factuuradres (meerdere adressen kunnen ingegeven worden)
– Verzending: indicaties betreffende de verzendingsmethode (afhaling in magazijn of verzending via Bpost)
– Betaling: validatie door de Klant van zijn/haar bestelkeuze.

6.1.3. De Klant die de bestelling plaatst is erkend als de enige verantwoordelijke ervan en van de betaling, zelfs wanneer de bestelling geplaatst wordt voor een andere persoon.

6.2. Betalingsbewijs en bevestiging van de bestelling

6.2.1. Om de bestelling af te ronden, valideert de Klant de laatste stap van de bestelling (zie artikel 6.1.2), na de bestelling nagekeken te hebben. Daarna voert hij/zij de betaling uit.

6.2.2. De online te koop aangeboden producten op www.europaventure.be moeten betaald worden via voorafgaande overschrijving naar de rekening BE28 3601 1301 6120.

6.2.3. Europ’Aventure bevestigt de aanvaarding van zijn/haar bestelling aan de Klant via e-mail, en dit enkel na ontvangst van de betaling. De verkoop wordt slechts afgesloten en verbindt x enkel vanaf de bevestiging van de bestelling door x (de e-mail zal de volgende informatie bevatten: bestelde producten, prijs).

6.2.4.De bestelde producten blijven de eigendom van Europ’Aventure zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is door de Klant.

6.2.5. Wanneer en indien hij/zij dit wenst, kan de Klant de status van zijn/haar bestelling online nakijken door zich aan te melden op de rekening met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

6.3. Verzending van de producten

6.3.1. De Klant heeft de mogelijkheid om kosteloos te producten te komen afhalen op het kantoor van x mits voorafgaand afspraak te maken. Om dit te doen, kiest de Klant ‘Afhaling in magazijn’ als leveringsmethode bij het plaatsen van de bestelling.

6.3.2. DIn geval de Klant niet de leveringsmethode ‘Afhalen in magazijn’ kiest, zal elke bestelling in volgorde van betaling en bevestigd door Europ’Aventure, zo snel mogelijk naar het bij de bestelling opgegeven adres verzonden worden.

6.3.3. De bestelde producten worden verzonden in een enkele bestelling.

6.3.4. Als een product uit voorraad is, dan is het niet mogelijk hierop een optie te nemen in afwachting van de aanvulling ervan.

6.3.5. Als de Klant verzuimt of weigert de bestelde producten in ontvangst te nemen, dan behoudt x zich het recht voor de uitvoering van het contract te eisen of na voorafgaande kennisgeving het contract van rechtswege als beëindigd te beschouwen. In dit geval is het product met betrekking tot de annulering van de bestelling door de klant van toepassing.

7. Garanties en verantwoordelijkheden van Europ’Aventure

7.1. Europ’Aventure verbindt zich ertoe de bestellingen de dag van aankomst voor te bereiden en deze te verzenden binnen 72 uur na ontvangst van de betaling.

7.2. Europ’Aventure wijst elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, wat er ook de oorzaak, bron, aard of gevolgen van zij, veroorzaakt door de toegang van om het even wie tot de website, of door de onmogelijkheid van deze toegang, door het gebruik van de website en/of van het krediet toegekend aan om het even welke informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

Indien nadelen of schade, inherent aan het gebruik van internet (zoals een storing in de dienstverlening, computervirus of andere handelingen die als overmacht worden gekenmerkt), zouden optreden, kan Europ’Aventure niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De producten reizen op kosten en risico van de Klant, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van Europ’Aventure of zijn agenten. Europ’Aventure wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van grote vertraging van de levering alsook in geval van verlies van de pakketten of bij staking.

7.4. In geval van transportproblemen, zal de Klant enkel een klacht kunnen indienen bij de transporteur.

8. Recht op terugtrekking en annulering

8.1. Terugtrekking

8.1.1. De consument heeft het recht zich terug te trekken zonder opgave van reden en dit binnen een termijn van veertien dagen.

8.1.2. Om gebruik te kunnen maken van dit herroepingsrecht, dient de consument de onderneming op de hoogte te brengen van zijn wens voor herroeping binnen een termijn van 14 dagen startend vanaf één dag later dan de dag waarop de consument of een derde partij die hij heeft aangewezen het goed in zijn bezit heeft genomen.

8.1.3. De consument brengt de onderneming op de hoogte van zijn beslissing om het contract te herroepen voor de termijn van 14 dagen is verlopen, door naar hem een volledig ingevuld en ondertekend herroepingsformulier te sturen of door een ondubbelzinnige verklaring waarin duidelijk de beslissing tot herroeping van het contract wordt gesteld te sturen via post of e-mail naar het adres dat hierboven wordt vermeld. Een schriftelijke ontvangstbevestiging zal vervolgens zonder vertraging door Europ’Aventure worden verzonden.

8.1.4. In geval van terugtrekking, zal Europ’Aventure alle van de consument ontvangen betalingen terugbetalen, en dit ten laatste veertien dagen te tellen vanaf de dag dat Europ’Aventure op de hoogte gebracht werd van deze terugtrekking. Europ’Aventure zal contact opnemen met de consument om de gewenste wijze van terugbetaling overeen te komen. Deze terugbetaling zal zonder kosten voor de consument gebeuren.

8.1.5. De consument zal het goed moeten afgeven op of versturen naar het hierboven vermelde adres van Europ’Aventure, en dit ten laatste 14 dagen na de melding van de terugtrekking. De directe kosten verbonden met het terugsturen van het goed zijn ten laste van de consument. Het betreffende product zal aan Europ’Aventure moeten worden terugbezorgd in de ongeopende enveloppe/pakket.

8.1.6. Europ’Aventure kan de terugbetaling uitstellen tot het product dat voorwerp van de terugtrekking is, ontvangen is.

8.1.7. De consument die zijn beslissing om zich uit het contract terug te trekken meldt nadat de uitvoering van het contract al begonnen is, zal aan de onderneming een bedrag moeten betalen dat evenredig is met het bedrag dat deze al geleverd heeft op het moment dat de consument haar op de hoogte bracht van zijn/haar beslissing om zich terug te trekken met betrekking tot het geheel van de voorziene prestaties.

8.1.8. De consument kan geen beroep doen op terugtrekking in het geval dat de termijn voor terugtrekking niet gerespecteerd wordt.

8.2. Niet-bevestiging van de bestelling en annulering

8.2.1. Europ’Aventure behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen of te annuleren om welke reden ook (levering van producten, gebrek aan beschikbaarheid, abnormale bestelling of voorzienbaar leveringsprobleem).

8.2.2. Europ’aventure behoudt zich eveneens het recht voor de bestelling te annuleren als de betaling niet ontvangen werd binnen 7 dagen na de bestelling.

8.2.3. In het geval van een annulering van de bestelling van een product door Europ’Aventure, verbindt Europ’Aventure zich ertoe de Klant terug te betalen binnen de veertien dagen na de aankondiging van de onmogelijkheid om de bestelling uit te voeren als de betaling al werd uitgevoerd.

9. Regeling van geschillen

Deze online Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Europ’Aventure bevoegd zijn.

Zie op het Europese platform voor de regeling van consumentengeschillen.

Door verder te surfen ga U akkoord met het gebruik van de cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze site zijn gedefinierd op "cookies accepteren" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze site blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten